Het reglement 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET
CHARTER DER WONINGBOUWERS

ARTIKEL 1

Binnen de Federatie van de Ontwikkelaars-Woningbouwers wordt een secretariaat van het Charter der Woningbouwers opgericht. Dit secretariaat staat in voor de administratieve werking van het Charter.

ARTIKEL 2

Het secretariaat controleert of de kandidaat-leden voldoen aan de voorwaarden tot lidmaatschap, en het kan te allen tijde controleren of de bestaande leden nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Daartoe neemt het de volgende acties :

ARTIKEL 3 

Bij aanvaarding van het lidmaatschap door de Raad van Bestuur van de Federatie, brengt het secretariaat de kandidaat-leden hiervan op de hoogte. Bij weigering van het lidmaatschap wordt de gemotiveerde beslissing doorgegeven, met vermelding van de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Beroep wordt binnen de 14 dagen na kennisgeving van de weigering ingediend bij het secretariaat van het Charter, hetzij via mail infocharter@confederatiebouw.be, hetzij via gewone brief naar “Het Charter der Woningbouwers, Lombardstraat 42 te 1000 Brussel. De bouwonderneming wordt gehoord door een panel van minstens 3 leden van de Federatie. De Raad van Bestuur van de Federatie beslist tijdens haar volgende vergadering over het beroep.

ARTIKEL 4

Wanneer een klacht wordt ingediend tegen een lid van het Charter wegens niet-naleving van de bepalingen van de wet Breyne, dan zal een onafhankelijke Toezichtcommissie deze klacht behandelen. Klachten over technische aspecten worden niet door de Toezichtcommissie behandeld.

Het bouwbedrijf moet vertegenwoordigd zijn tijdens de behandeling door de Toezichtcommissie. Deze onderzoekt de klacht, en geeft de partijen de gelegenheid om hun argumenten en standpunten uiteen te zetten. De Toezichtcommissie probeert tot een vergelijk te komen tussen partijen.

Procedure : een klacht wordt ingediend bij het secretariaat van het Charter, hetzij via mail infocharter@confederatiebouw.be hetzij via gewone brief naar “Het Charter der Woningbouwers, Lombardstraat 42 te 1000 Brussel”. Het secretariaat stuurt het klachtendossier binnen de  8 dagen door naar de Toezichtcommissie. Deze commissie zetelt 1 x per maand, en de klacht wordt in principe tijdens de eerstvolgende zitting behandeld, in aanwezigheid van de partijen.

Indien de indiener van de klacht niet akkoord gaat met het oordeel van de Toezichtcommissie, dan kan hij in beroep gaan. Het bouwbedrijf aanvaardt in principe het oordeel van de commissie. Zoniet is er beroep mogelijk binnen de 20 dagen volgend op de betekening van het oordeel. Dit beroep wordt behandeld tijdens de volgende vergadering van de Toezichtcommissie.

De Toezichtcommissie is als volgt samengesteld : een onafhankelijk voorzitter (magistraat, notaris, advocaat of bemiddelaar), een expert inzake de wet Breyne, vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van de bouw en van de architecten.”

ARTIKEL 5 

De toezichtcommissie probeert om het conflict tussen de partijen op te lossen. Wanneer een akkoord wordt bereikt, dan engageren beide partijen zich om de bepalingen ervan strikt na te leven.

ARTIKEL 6

Wanneer de Raad van Bestuur van de Federatie een sanctie oplegt aan een van de leden, dan brengt het secretariaat het lid hiervan op de hoogte en voert het de genomen beslissing uit.